Identifikačné údaje

GEODÉZIA UHLÍK s.r.o.

Sídlo: Tematínska 2652/33

9150 1 Nové Mesto nad Váhom

Prevádzka: J. Hašku 18

915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 50968289

DIČ: 2120544668

Bankové spojenie: Tatra banka

IBAN : SK50 1100 0000 0029 4904 6178

Štatutár: Ing. Vladimír Uhlík

Zapísaná v OR SR Trenčín, odd. Sro, vl.č. 34948/R

Zapísaná v Registri partnerov verejného sektora od 26.4.2018 tu:

Zapísaná v Zozname hospodárskych subjektov (platnosť od 14.5.20148 do 14.5.2021) tu: 

Poistenie autorizovaného geodeta a kartografa  voči spôsobenej škode iným osobám pri výkone jeho činnosti Poistenie spoločnosti voči spôsobenej škode iným osobám pri výkone jej činnosti do výšky 100 000 eur