Naša činnosť

Hlavné obory našej činnosti sú:

 

Projektovanie  pozemkových úprav

 • Projekty tzv. komplexných pozemkových úprav
 • Projekty jednoduchých pozemkových úprav
 • Činnosť zodpovedného projektanta pozemkových úprav

Práce v katastri nehnuteľností

 • geometrické plány všetkého druhu
 • Vytyčovanie hraníc pozemkov
 • Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa v katastri nehnuteľností

Práce v inžinierskej geodézii

 • geodetické podklady pre projektantov (polohopisné a výškopisné plány)
 • Vytyčovanie a osadzovanie stavieb
 • tvorba účelových máp
 • kontrolné merania stavieb
 • porealizačná dokumentácia stavieb
 • činnosť geodeta stavby a hlavného geodeta stavby
 • činnosť autorizovaného geodeta a kartografa v inžinierskej geodézii

Špeciálne práce

 • spracovanie projektov v štruktúre BIM
 • majetkovo právne vysporiadanie až po zápis do katastra nehnuteľností vrátane vyhotovenia zmlúv
 • iné práce podľa požiadaviek

Poradenská o konzultačná činnosť v odbore geodézia, kataster a pozemkové úpravy

Školenia v odbore geodézia, kataster a pozemkové úpravy