Naša činnosť

Hlavné obory našej činnosti sú:

–          Projektovanie  pozemkových úprav

o     Projekty tzv. komplexných pozemkových úprav

o     Projekty jednoduchých pozemkových úprav

o    Činnosť zodpovedného projektanta pozemkových úprav

–          Práce v katastri nehnuteľností

o     geometrické plány všetkého druhu

o     Vytyčovanie hraníc pozemkov

o    Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa v katastri nehnuteľností

–          Práce v inžinierskej geodézii

o     geodetické podklady pre projektantov (polohopisné a výškopisné plány)

o     Vytyčovanie a osadzovanie stavieb

o     tvorba účelových máp

o     kontrolné merania stavieb

o     porealizačná dokumentácia stavieb

o     činnosť geodeta stavby a hlavného geodeta stavby

o     činnosť autorizovaného geodeta a kartografa v inžinierskej geodézii

–          Špeciálne práce

o    spracovanie projektov v štruktúre BIM

o    majetkovo právne vysporiadanie až po zápis do katastra nehnuteľností vrátane vyhotovenia zmlúv

o    iné práce podľa požiadaviek

–          Poradenská o konzultačná činnosť v odbore geodézia, kataster a pozemkové úpravy

–          Školenia v odbore geodézia, kataster a pozemkové úpravy